ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 3 april 2014

Congres

Thema Shared Value

Op 3 april 2014 organiseerde ZonMw in de Jaarbeurs in Utrecht het tweede jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit jaar was het thema 'Shared Value'. Shared Value heeft tot doel om vanuit een gezamenlijk belang, met concrete gezamenlijke initiatieven en op verantwoorde wijze een verbeterde kwaliteit van zorg voor zowel patiënten, zorgverleners, de overheid als private partijen te bewerkstelligen. In het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen betekent dit bijdragen aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.
Tijdens dit congres kregen vertegenwoordigers van patiënten, artsen, apothekers, generieke en innovatieve industrie, en zorgverzekeraars de ruimte om aan te geven op welke wijze en bij welke onderwerpen op het gebied van Goed Gebruik Geneesmiddelen zij kansen en mogelijkheden zien voor Shared Value initiatieven.

U treft een uitgebreide impressie aan van wat er op deze congresdag aan de orde kwam.


Pauline Meurs

voorzitter van ZonMw en waarnemer bij de GGG-raad:

"Gedeelde waarden voor betere farmaceutische zorg"

Volgens Pauline Meurs zit hier bij uitstek het gedeelde belang van alle betrokkenen bij de farmaceutische zorg. "Vanuit een gemeenschappelijk doel kunnen alle relevante partijen hun bijdrage leveren aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.

lees meer

Wat mij betreft is het GGG-programma een goed voorbeeld hoe je zowel publieke als private partijen prikkelt om hun rol op dat punt te pakken. Met meer dan 200 projecten in uitvoering, kunnen we op een breed terrein samen optrekken om zorg te realiseren waar we allemaal beter van worden: patiënten, zorgverleners, overheid, wetenschap en private partijen. Ik hoop dat alle deelnemers dit congres zullen aangrijpen om samen tot nog meer nieuwe ideeën en initiatieven en te komen."

sluiten

"Laten we de naam van deze locatie -Supernova- eer aandoen door met zijn allen een mooi licht te laten schijnen op het congresthema: vanuit gedeelde waarden werken aan een beter gebruik van geneesmiddelen."


Inge Diepman, dagvoorzitter


Het GGG-congres 'Shared value' bood veel ruimte voor uitwisseling. Tijdens lunch en borrel waren de spreekwoordelijke wandelgangen dan ook goed gevuld met netwerkende congresgangers. Waar hadden de deelnemers het zoal over?
"Het is belangrijk om met elkaar in contact te blijven"
Marlies Schrijvers, UMC Utrecht, en Mariëtte Driessens,
Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (r):
Marlies Schrijvers: "Ik ben verpleegkundige in een hemofiliekliniek in Utrecht. Daarnaast doe ik als verpleegwetenschapper onderzoek naar therapietrouw. Samen met Mariëtte zat ik bij de sessie over dat thema. Ik heb daar veel nieuws gehoord over hoe je patiënten kunt helpen bij het zelf prikken. Dat is ook voor mensen met hemofilie een belangrijk onderwerp."
Mariëtte Driessens: "De patiënt stond in die sessie echt centraal. Terecht, want hij of zij is toch degene die het geneesmiddel moet nemen. Mijn conclusie is wel dat we er nog lang niet zijn; er is nog veel winst te behalen op het gebied van patiëntenparticipatie."
Schrijvers: "Het is leuk om alle partijen met wie je wilt samenwerken hier zo bij elkaar te zien. Zo kun je veel van anderen leren."
Driessens: "Dat klopt. Toch denk ik dat het nog wel een klus is om de verschillende waarden echt bij elkaar te krijgen. Maar goed, dat geldt soms zelfs binnen een bepaalde groep. Zo zullen veel jongere hemofiliepatiënten - die van jongs af aan een veel betere behandeling hebben gekregen - amper begrijpen met welke problemen oudere patiënten nog altijd kampen. Dat onderstreept hoe belangrijk het is om steeds met elkaar in contact te blijven."

"We merken nog veel weerstand bij behandelaars"
Fleur Dorgelo (l) en Irma Noordman, Pfizer:
Fleur Dorgelo: "We hebben een project opgezet om therapietrouw te bevorderen, met prikinstructies, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en telefonische ondersteuning voor zowel patiënten als artsen. Via een magazine creëren we bovendien een soort community van gebruikers."
Irma Noordman: "Vooral behandelaars zie je soms denken: waar zit nu dat addertje onder het gras? Een dergelijke weerstand kun je het beste overwinnen door eerlijk te zijn over je belang. Maar los daarvan: uiteindelijk is iedereen er toch bij gebaat dat de zorg gewoon beter wordt?"